Distances Līgums (Договор)

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kura veic pasūtījumu, un kura ir patērētājs "Patērētāju tiesību aizsardzības likuma" izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas un izmanto preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

1 Pušu tiesības

Pārdevējam ir tiesības prasīt no Pircēja savlaicīgu preču un pakalpojumu apmaksu saskaņā ar šo Līgumu.

Pircējs apņemas savlaicīgi apmaksāt preces un piegādes izdevumus un saskaņotā piegādes laikā pieņemt preces.

2 Pasūtījumu un samaksas kārtība

2.1 Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājaslapu (vai caur e-pastu) norādot: vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, piegādes adresi, pasūtāmo preču veidu un preču daudzumu. Pārdevējs sagatavo un Pircējam pa e-pastu nosūta pasūtījumam atbilstošu rēķinu. Rēķins, tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

2.2 Pircējs apņemas apmaksāt rēķinu par preci un piegādes izdevumiem, pārskaitot attiecīgo naudas summu Pārdevēja bankas kontā ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienas pirms preces piegādes.

2.3 Viena pirkuma summa tiek noteikta robežās no 18.00 EUR līdz 220.00 EUR

3 Piegādes kārtība

3.1 Pārdevējs nodrošina preču piegādi 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pasūtījuma.

3.2 Pārdevējs saskaņo piegādes laiku ar Pircēju.

3.3 Pircējs piekrīt, ka neparedzamu apstākļu dēļ preču piegāde var kavēties. Šādā gadījumā Pārdevējs nekavējoties sazinās ar Pircēju (vai Pircējs nekavējoties sazinās ar Pārdevēju) un saskaņo piegādes laiku.

3.4 Ja preču piegāde netiek izpildīta Pircēja vainas dēļ, Pircējs kompensē Pārdevējam piegādes izdevumus.

4 Kvalitāte

Pārdevēja Interneta veikalā piedāvātajām precēm kvalitāte tiek nodrošināta saskaņā ar preces izgatavotāja noteiktajiem kvalitātes nosacījumiem. Preču derīguma termiņš, ka arī citi nosacījumi ir norādīti uz iepakojuma vai etiķetes.

5 Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtītajām precēm 3 (trīs) darbdienas pirms saskaņotā piegādes laika rakstiski informējot par to Pārdevēju. Ja ir veikta priekšapmaksa, Pārdevējs garantē Pircējam attiecīgās naudas summas atgriešanu pēc atteikuma saņemšanas, pārskaitot to Pircēja kontā. Bankas komisiju šajā gadījumā apmaksā Pircējs.

6 Preču pieņemšana

6.1 Pircējam ir tiesības pārbaudīt preces iepakojuma integritāti un derīguma termiņus pieņemšanas laikā. Pircējam ir tiesības atteikties pieņemt preces, ja pieņemšanas laikā ir atklāti būtiski iepakojuma bojājumi, derīguma termiņš ir mazāks par iepriekš saskaņoto, preču daudzums neatbilst pasūtījumam.

6.2 Pircējs ar savu parakstu apliecina preces pieņemšanu un pasūtījuma izpildes faktu.

6.3 Ja Pircējs atsakās pieņemt preces citu (šajā punktā neatrunātu) iemeslu dēļ, Pircējs atlīdzina Pārdevējam piegādes izdevumus.

6.4 Pēc preču pieņemšanas Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības (jo tiek piegādātas pārtikas preces, dzērieni).

7 Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiks izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu vai tālruņa numuru tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

8 Beigu noteikumi

Puses savstarpējās attiecībās balstās uz šo Līgumu un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem (tajā skaitā "Patērētāju tiesību aizsardzības likumu"). Piegādes nosacījumi (Условия доставки) ir šī Līguma pielikums.

Kupitj

0
ANTONIKA IK | tel.: +371 296 44 331 | e-mail: [email protected]

 .